[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TƯ VẤN DU HỌC NHẬT NGỮ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUANG TUYẾN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn du học, đào tạo ngoại ngữ.