CTY TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ XÂY DỰNG SINH LUẬT

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ TIẾN SINH

Chức vụ

GIÁM ĐỐC

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động tư vấn quản lý, hỗ trợ tổng hợp, hỗ trợ kinh doanh khác