[vccitranslate]

CTY TNHH MTV TỔNG CTY TM XNK THANH LỄ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐOÀN MINH QUANG

Chức vụ

Giám đốc quản lý

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Xăng dầu, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN.

Thông tin liên hệ