CTY TNHH MTV THẨM MỸ VIỆN A HOÀNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN ĐÌNH HOÀNH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Thẩm mỹ viện.