[vccitranslate]

CTY TNHH MTV GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOA SEN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

STEVE ALEXANDER

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động giáo dục.

Thông tin liên hệ