[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐÀO ĐỨC CANG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

12. Du lịch – Nhà hàng, Khách sạn

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh khách sạn – nhà hàng.

Thông tin liên hệ