[vccitranslate]

CTY TNHH MTV DV BẢO VỆ THIÊN LONG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THÀNH PHÚC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ bảo vệ.

Thông tin liên hệ