[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

Ông HỒ ĐẮC VINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, gia công may mặc nội địa & xuất khẩu.