[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ALBERTON MADDOCKS RODRIGO

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

17. Thương mại – Xuất nhập khẩu

Lĩnh vực hoạt động

Mua mật ong xuất khẩu.

Thông tin liên hệ