[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÃ MẠNH CƯỜNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ kiểm thử và phát triển phần mềm.

Thông tin liên hệ