[vccitranslate]

CTY TNHH KHAI THÁC HẢI SẢN VÀ CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM THANH HÀ

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ NGUYỆT HÀ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Khai thác hải sản, chế biến nước mắm, kinh doanh các loại nông sản ngâm chua, thực phẩm khô, tiêu Phú Quốc,…