[vccitranslate]

CTY TNHH INDOCHINE ENGINEERING VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CARL STEPHEN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn thiết kế bao gồm: tư vấn khả thi, kế hoạch, thiết kế, tái thiết kế. Dịch vụ tổ chức, quản lý đấu thầu và đấu giá, quản lý chi phí, quản lý xây dựng.