[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BẠCH KHÁNH NHỰT

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Giám định thương mại, phân tích và thử nghiệm, thẩm định giá, quản lý hàng thế chấp, chứng nhận sản phẩm, bán đấu già tài sản,…

Thông tin liên hệ