[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN NGỌC SƠN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Giám định hàng hóa.

Thông tin liên hệ