[vccitranslate]

CTY TNHH DV VẬN TẢI TÀU BIỂN AN NHƯ THÀNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH THÁI THUẬN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Công ty giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu.