[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN QUANG HÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận – khai thuế hải quan, xuất khẩu ván ép.

Thông tin liên hệ