[vccitranslate]

CTY TNHH ĐO ĐẠC XD TM HƯNG THỊNH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN MINH MẪN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Thiết kế xây dựng. Đo đạc.

Thông tin liên hệ