[vccitranslate]

CTY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP NAM KHANG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ÔNG LƯƠNG ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, vệ sĩ.