[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ CANH THUẬN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

14. Công nghệ thông tin – Bưu chính, viễn thông

Lĩnh vực hoạt động

Lập trình máy vi tính, sản xuất phần mềm, hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.