[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH BÁ TÙNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Xử lý nước, xử lý môi trường, vi sinh nuôi trồng thủy sản, hóa chất xử lý nước.

Thông tin liên hệ