[vccitranslate]

CTY QUẢN LÝ QUỸ SAIGON ASSET MANAGEMENT CORP. – VPĐD TẠI VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LOUIS NGUYEN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Quản lý quỹ, đầu tư, dịch vụ tư vấn.

Thông tin liên hệ