[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN NGỌC HẢI

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, tư vấn pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật,…

Thông tin liên hệ