[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ KIM VINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật Việt Nam,…

Thông tin liên hệ