[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH KIM NGÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ tư vấn, dịch vụ pháp lý,…