[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGÔ MINH HIỀN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất chế biến – kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản.

Thông tin liên hệ