[vccitranslate]

CTCP TƯ VẤN TM DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG ANH TUẤN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản, thẩm định giá, pháp lý, tài chính và giáo dục.

Thông tin liên hệ