[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN SÁNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận hàng hóa. Tư vấn đầu tư.

Thông tin liên hệ