[vccitranslate]

CTCP TRUYỀN THÔNG & TIẾP THỊ THẾ GIỚI XANH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN NHƯ ĐỨC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tổ chức sự kiện, xuất bản tạp chí Green Magazine (phụ san báo Tài Nguyên & Môi Trường),…

Thông tin liên hệ