[vccitranslate]

CTCP TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ & KỸ THUẬT MTC

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THU HỒNG

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

13. Giáo dục – Y tế

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo và tư vấn.

Thông tin liên hệ