[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÝ TRƯƠNG CHIẾN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn, đào tạo và tuyển dụng.