[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

BÙI TUẤN NGỌC

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Giao nhận vận tải, kho, cảng.

Thông tin liên hệ