[vccitranslate]

CTCP TỔNG CTY DÂU TẰM TƠ VIỆT NAM

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN QUỐC HÙNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất kinh doanh dâu tằm tơ lụa.

Thông tin liên hệ