[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

CONG ONG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ tuyển dụng, tư vấn nguồn nhân lực & dịch vụ cho thuê lao động,…