[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ LÀ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giao nhận hàng hóa trong và ngoài nước, dịch vụ khai thuế hải quan, dịch vụ đóng gói,…

Thông tin liên hệ