CTCP THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN VĂN NINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất các sản phẩm dệt dùng trong y tế.

Thông tin liên hệ