[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN NGUYÊN QUỐC

Chức vụ

Giám đốc quản lý

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Bất động sản, thương mại, đầu tư.

Thông tin liên hệ