[vccitranslate]

CTCP NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

PHẠM VĂN PHỤNG

Chức vụ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Thực phẩm.