CTCP LÂM SẢN VÀ XNK TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN LỆ HẰNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản, nông sản các loại; xây dựng nhà ở các loại, cho thuê nhà xưởng; khai thác khoáng sản – phi kim loại,…