[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRẦN VĂN QUÝ

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn thiết kế – lập dự án đầu tư – tổ chức đấu thầu – tư vấn thẩm tra thiết kế các dự án quy mô lớn và cao tầng.

Thông tin liên hệ