Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HUỲNH XUÂN HỒNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

18. Giao nhận – Vận tải – Kho bãi

Lĩnh vực hoạt động

Thực hiện chuỗi dịch vụ logistics.

Thông tin liên hệ