[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN LÊ TRUNG PHƯƠNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh đồng phục, đồng phục công sở, đồng phục ngành dịch vụ, đồng phục bảo hộ lao động, đồng phục học sinh. Mua bán vải sợi, hàng may mặc.

Thông tin liên hệ