[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN TẾ NHÂN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ kiểm tra và quản lý chất lượng, giám định hàng hải. Kiểm tra hàng hóa, kiểm soát chất lượng và chứng nhận, điều chỉnh và điều tra. Điều khiển chở hàng, chuyên gia giám định làm chứng bên thứ ba, điều tra viên. Kiểm soát và giám sát kiểm đếm, UWHC & lặn, theo dõi và thử nghiệm.

Thông tin liên hệ