[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TẠ LÊ MINH

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

16. Dịch vụ chuyên môn và hỗ trợ kinh doanh

Lĩnh vực hoạt động

Dịch vụ giám định: hàng hải, tiêu dùng, nông sản & thực phẩm,…

Thông tin liên hệ