CTCP DV TM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRƯỜNG SƠN

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ HOA

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

19. Các ngành dịch vụ khác

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu lao động.

Thông tin liên hệ