Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỊ HOA

Chức vụ

Chủ tịch

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh đường.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Khu CN Biên Hòa I, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại : (84-251) 3831 624

Fax : (84-251) 3836 213

Email : bhs@bhs.vn

Website : www.bhs.vn