Giới thiệu Công ty

Người đại diện

MAI HỮU TÍN

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Đầu tư, bất động sản, kiểm toán.

Thông tin liên hệ