[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÊ HỮU PHƯỚC / TRẦN ANH MINH

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT / Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Du lịch – dịch vụ – thương mại.