[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

MAI VIỆT HÀ

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

C. DỊCH VỤ

Phân ngành cấp 1

15. Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán – Bảo hiểm

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại dịch vụ, tài chính chứng khoán, bất động sản.

Thông tin liên hệ