[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

D. KINH DOANH ĐA NGÀNH

Phân ngành cấp 1

20. Kinh doanh đa ngành

Lĩnh vực hoạt động

Taxi, du lịch, bất động sản, và các hoạt động khác.

Thông tin liên hệ