CN CTCP CÔNG NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HÀ DUY HƯNG

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

4. Dệt – May – Da giày

Lĩnh vực hoạt động

Xuất khẩu giày.